Artikel 1

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze werkzaamheden, diensten, producten en leveringen.
Door ondertekening (ook elektronisch) van de bestelbon erkent de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden als integraal deel van het contract en dat hij ze zonder voorbehoud aanvaardt.
Door ondertekening (ook elektronisch) van de bestelbon doet de klant tevens afstand van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

Artikel 2

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en slechts geldig voor een bepaalde periode, zoals vermeld in de prijsopgave of offerte.
Prijsopgaven en offertes kunnen altijd worden ingetrokken of gewijzigd totdat ze door de klant zijn aanvaard. Wijzigingen van belastingen, sociale lasten, heffingen, douanerechten in de ruimste zin van het woord en van prijzen van grondstoffen die worden doorgevoerd tussen het moment van de bestelling en het begin van de uitvoering of tijdens de uitvoering, kunnen echter van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot een aanpassing van de overeengekomen prijs, die evenwel door onze onderneming uitdrukkelijk moet worden toegelicht.
Alle bestellingen moeten schriftelijk bij ons worden geplaatst en het contract komt pas tot stand nadat wij de bestelling uitdrukkelijk hebben aanvaard.
Alle bestellingen zijn definitief en onherroepelijk.
Tenzij wij de schriftelijke toestemming hebben gegeven om een annulering van de bestelling zonder kosten te aanvaarden, is annulering van de bestelling slechts toegestaan tegen betaling van een annuleringsvergoeding van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro, onverminderd ons recht om eventuele ontvangen voorschotten te behouden en onder voorbehoud van andere te verantwoorden schadevergoedingen. Deze mogelijkheid tot annulering wordt echter beperkt tot bestellingen die zich nog niet in de uitvoeringsfase bevinden.
Indien u een bestelling wenst te annuleren nadat wij de grondstoffen al besteld hebben, behouden wij ons het recht voor om alsnog zonder meer te verzoeken om de uitvoering van het contract. Bij niet-voortzetting van het contract zal onze onderneming een forfaitaire en onherroepelijke verbrekingsvergoeding gelijk aan 50% van het bedrag van de bestelling eisen, die met name dient om eventuele boetes ten aanzien van onze leveranciers of de verplichte aankoop van de grondstoffen die het voorwerp uitmaken van het verbroken contract te betalen.
Bovendien zal geen enkele annulering worden aanvaard zodra het productieproces is gestart of zodra wij de voor de klant bestemde eindproducten hebben verkregen. 
Indien de klant de uitvoering van de geplande werkzaamheden geheel of gedeeltelijk zelf uitvoert of door een derde laat uitvoeren, wordt dat beschouwd als een annulering van de bestelling.

Artikel 3

De leverings- of uitvoeringstermijnen worden slechts ter informatie vermeld en beginnen pas te lopen na ontvangst van de vastgelegde voorschotten, tenzij anders werd overeengekomen.
Vertragingen in de levering of uitvoering geven dan ook geen recht op een schadevergoeding of op ontbinding van het contract.
Bepaalde omstandigheden geven ons het recht de bestelling niet of niet volledig uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Dat zijn allemaal gevallen van overmacht.
Indien de belemmering echter van tijdelijke aard is, dan worden onze verplichtingen alleen maar opgeschort. Bij een tijdelijke opschorting van de werkzaamheden, diensten, producten en leveringen wordt de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn in een dergelijk geval dan ook van rechtswege en zonder schadevergoeding verlengd met een periode gelijk aan de duur van de opschorting, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werkzaamheden, diensten, producten of leveringen opnieuw op te starten.

Artikel 4

Wat de verpakking van producten en leveringen betreft, worden kwesties gerelateerd aan details, nuances, afmetingen en kleuren aan ons oordeel overgelaten.
Indien de verpakking niet het gewenste effect heeft (wat op de bestelbon zal worden vermeld indien dat voor de klant een wezenlijk aspect van de bestelling is), behouden wij ons het recht voor de nodige wijzigingen aan te brengen om het gewenste resultaat te bereiken.

Artikel 5

Alle communicatie van de klant met betrekking tot de uitvoering van de bestellingen is enkel geldig indien ze schriftelijk gebeurt via de op de bestelbon vermelde contactgegevens.
Tevens moeten alle wijzigingen of bijkomende werkzaamheden die om welke reden ook door de klant of door onze onderneming worden aangebracht in de uitvoering van de aanvankelijk gevraagde bestellingen, het voorwerp uitmaken van een voorafgaande schriftelijke overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Artikel 6

Al onze facturen zijn binnen de 30 dagen volledig te betalen op onze bankrekening zoals vermeld onderaan op de factuur, behoudens andere bepalingen op de bestelbon of de factuur.
Betaling per cheque, wissel of handelspapier moet uitdrukkelijk op de bestelbon worden aanvaard en geeft geenszins recht op afwijkingen van dit artikel.
Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling leiden tot een forfaitaire en onveranderlijke verhoging van 15%, met een minimum van € 50,00, en tot een interest van 10% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. 
Alle kosten in verband met onbetaalde wissels of cheques en alle andere inningskosten zijn overigens niet bij bovengenoemde forfaitaire vermeerdering inbegrepen en worden afzonderlijk aan de klant gefactureerd.
Indien een klant een van onze facturen niet volledig heeft betaald op de vervaldag, worden al onze openstaande vorderingen op die klant onmiddellijk opeisbaar.
Bij laattijdige betaling behouden wij ons het recht voor de uitvoering van het contract op te schorten. Bij een achterstand van meer dan anderhalve maand behouden wij ons tevens het recht voor het contract van rechtswege als ontbonden te beschouwen wanneer de klant niet binnen de 8 dagen reageert op onze aanmaning per aangetekend schrijven op zijn adres.
Elke gedeeltelijke betaling van een factuur wordt overeenkomstig artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek eerst toegerekend op de kosten, vervolgens op de intresten en tot slot op het kapitaal.
Tot de volledige betaling van de prijzen blijven de materialen, goederen, producten en leveringen onze exclusieve eigendom. De klant draagt echter het volledige risico voor de goederen vanaf de sluiting van het contract en/of de levering op het leveringsadres.
Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet ons per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen 8 dagen na de factuurdatum. Het uitblijven van een bezwaar tegen de factuur doet het onweerlegbare vermoeden ontstaan dat de klant akkoord gaat met de bepalingen van de desbetreffende factuur en met de kwaliteit, de hoeveelheid en de leveringstermijn van de geleverde producten en/of diensten.

Artikel 7

Door ons uitgevoerde werkzaamheden of rechtstreeks van onze onderneming afkomstige goederen.
Klachten betreffende door ons uitgevoerde werkzaamheden of rechtstreeks van onze onderneming afkomstige goederen of producten zijn enkel geldig indien ze ons per aangetekend schrijven worden toegezonden binnen de 8 dagen na de levering of uitvoering ervan.
Bij gebrek daaraan worden onze werkzaamheden en goederen geacht door de klant te zijn aanvaard.
In geval van een gerechtvaardigde klacht zijn wij enkel verplicht de gebrekkige elementen of producten te vervangen of te herstellen, met uitsluiting van elke schadevergoeding. Bewezen gebreken kunnen in geen geval aanleiding geven tot het factureren van de prijs van de werkzaamheden die er het gevolg van zijn.
Geen enkele terugzending van materialen, producten of leveringen zal worden aanvaard zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Eventuele klachten schorten in geen geval de opeisbaarheid van de aan ons verschuldigde bedragen op.
Door derden uitgevoerde werkzaamheden of van derden afkomstige goederen, hoewel eventueel door ons geleverd
Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de kwaliteit van het werk dat wordt uitgevoerd door een eventuele onderaannemer op wie wij een beroep kunnen doen en wiens tussenkomst vooraf door de klant werd goedgekeurd. In dat geval moet de klant zijn rechten rechtstreeks bij de betrokken derde doen gelden.
Indien de door onze leveranciers geleverde goederen tekortkomingen vertonen, erkent en aanvaardt de klant dat de vervanging of herstelling van de gebrekkige goederen kan plaatsvinden zodra onze leveranciers hun aansprakelijkheid hebben bevestigd aan onze onderneming.
Indien de klant of diens vertegenwoordiger ondanks ons schriftelijk voorbehoud materiaal van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of type eist, dan worden wij in elk geval ontheven van elke aansprakelijkheid voor tekortkomingen die voortvloeien uit de keuze van dat genoemde materiaal of die genoemde werkwijze. 

Artikel 8

Overeenkomstig titel 3 van Boek VI van het Wetboek van economisch recht voor de verkoop of de dienstverlening aan consumenten, heeft de klant in zijn hoedanigheid van consument in de zin van dit Wetboek het wederzijdse recht om van onze onderneming, indien die in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen, van rechtswege de strafbedingen, verwijlintresten en beëindiging van het contract te eisen zoals ook ten gunste van onze onderneming is vastgelegd. De klant moet echter dezelfde voorwaarden respecteren om ervan te kunnen profiteren.

Artikel 9

Indien het contract op afstand of buiten de verkoopruimten wordt gesloten, beschikt de klant in zijn hoedanigheid van consument in de zin van Titel 3 van Boek VI van het Wetboek van economisch recht over een termijn van 14 dagen om het contract te herroepen. Hij oefent zijn herroepingsrecht uit per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De klant kan zijn herroepingsrecht niet langer uitoefenen na de volledige uitvoering van de dienst indien die uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de klant, die tevens heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra het contract volledig is uitgevoerd door onze onderneming. De klant verliest eveneens zijn herroepingsrecht voor de levering van goederen die op basis van de specificaties van de klant zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn. In geval van een geldig uitgeoefend herroepingsrecht draagt de klant de kosten voor de terugzending van de ondertussen reeds geleverde goederen/materialen en behoudt onze onderneming zich het recht voor de terugbetaling van eventuele voorschotten uit te stellen tot de goederen zijn teruggekregen.

Artikel 10

Geen van de partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit het contract over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij. Indien een van de bepalingen in de bestelbon of in de Algemene Voorwaarden als ongeldig wordt beschouwd, dan heeft dat geen invloed op de geldigheid van het volledige contract of de Algemene Voorwaarden.

Artikel 11

Elk geschil met betrekking tot deze bestelling valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en in voorkomend geval van de Ondernemingsrechtbank. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.